SZEROKA OCHRONA GWARANCYJNA

Gwarancja

Wszystkie sprzedawane przez nas towary są fabrycznie nowe.

Do urządzeń dołączana jest karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi w języku polskim.
Warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej przez producenta lub dystrybutora towarów.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.

Gwarancją nie są objęte produkty z uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi, elektrycznymi lub innymi nie powstałymi z winy Gwaranta,
np.:

  • spowodowanymi niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru,
  • powstałymi na skutek stosowania towaru niezgodnie z instrukcją obsługi, przeznaczeniem lub przepisami bezpieczeństwa,
  • spowodowanymi dokonaniem napraw, przeróbek, zmian lub dostrojeń lub innym działaniem przez osoby do tego nie powołane

W okresie gwarancji będziemy usuwać wszystkie usterki, wynikające w udokumentowany sposób z wad materiałowych albo montażowych. Wedle wyboru klienta realizacja zobowiązań gwarancyjnych nastąpi w formie naprawy urządzenia, wymiany wadliwych części albo wymiany urządzenia.